Podmínky chovnosti

Podmínky chovnosti (platné od 1.3.2020)

Psi i feny využívané pro chov musí nejprve úspěšně projít bonitací. Podmínkou pro účast na bonitaci je s jedincem navštívit minimálně dvě výstavy, z nichž min. jedna musí být pořádána KCHSBP ČR z.s. (klubová výstava, speciální výstava) a druhá mezinárodní, národní nebo další výstava KCHSBP ČR z.s. Na těchto výstavách je třeba získat známku výbornou nebo velmi dobrou. Na bonitaci si nezapomeňte vzít originál a kopii PP. Poplatek za bonitaci činí 750,– Kč pro členy klubu a 1.500,– Kč pro nečleny klubu.
Klub chovatelů svatobernardských psů pořádá každý rok dvě až tři veřejné bonitace, které provádí tříčlenná komise v čele s poradcem chovu.

BONITAČNÍ ŘÁD KCHSBP

Podmínky pro účast na bonitaci

RTG kyčlí a loktů
Pro uchovnění psa nebo feny potřebujete mít vyhodnocené rtg snímky na dysplazi kyčelního kloubu a také kloubu loketního. Tyto snímky si můžete nechat vyhotovit u jakéhokoliv veterinárního lékaře, který má zkušenost s rentgenováním obřích plemen. Ten pak zasílá RTG snímek k oficiálnímu vyhodnocení MVDr. Jaromíru Ekrovi (Pražská 94, 500 04 Hradec Králové, tel./fax : 495 533 261, www.vetklinika.cz). Pozor, věk psa pro oficiální vyhodnocení je stanoven na min. hranici 18ti měsíců. Samotné vyšetření se provádí na uspaném jedinci, který musí přijít na lačno. Do chovu nemohou být zařazeni jedinci s těžkým, t.j. čtvrtým stupněm dysplazie kloubu kyčelního (E) a třetím stupněm dysplazie kloubu loketního a to i jednostranně.
Dříve bylo vyhodnocení RTG DKK snímku uváděno číslicemi a nyní je uváděno písmeny: 0 = A (bez příznaků dysplazie kyčelního kloubu), 1 = B (téměř normální kyčelní kloub), 2 = C (lehká dysplazie kyčelního kloubu), 3 = D (střední dysplazie kyčelního kloubu), 4 = E (těžká dysplazie kyčelního kloubu)
Vyhodnocení RTG snímku DKL je uváděno číslicemi: 0 = bez příznaků dysplazie LK, 1 = mírné příznaky dysplazie LK, 2 = střední osteoartróza, 3 = těžká osteoartróza nebo primární léze

Bonitace
Při bonitaci se jedinec posuzuje důkladněji než na výstavě a také se měří jeho výška. Pes nebo fena je hodnocena do bonitační karty, kam jsou zaznamenávány vady a nedostatky. Pes nesmí mít více jak tři hrubé vady (viz. bonitační karta) nebo vadu, která je označena v bonitační kartě jako vylučující. Dále je pes vyřazen z chovu, má-li některou vylučující vadu uvedenou ve standardu. Bonitaci je možno odložit o 1 rok v případě špatné kondice psa, jeho neukázněnosti a nemožnosti měření výšky nebo nemožnosti prohlídky zubů apod. Originál bonitační karty obdrží majitel bonitovaného zvířete a kopie zůstává založena v chovatelské dokumentaci Klubu. Pozor, všichni uchovnění jedinci od r. 2016 musí mít stanoven DNA profil a u jedinců, kde je to možné i ověření rodičovství (parentity). Podrobnosti zde.

Po bonitaci
Pokud váš bernardýn prošel úspěšně bonitací, je třeba ho přeregistrovat jako chovného na ČMKU. To znamená, že na adresu ČMKU zašlete průkaz původu, kopii bonitační karty, vyhodnocení RTG na DKK a DKL a DNA profil. V případě, že i po této přeregistraci navštěvujete dále se svým psem/fenou výstavy a chcete, aby dosažené výsledky byly zapsány v PP štěňat, je nutné zaslat kopii dosažených výsledků, přiznaných titulů a šampionátů opět na ČMKU. Nejjednoduší je přiložit tyto kopie k přihlášce štěňat k zápisu.

Registrace chovatelské stanice
Začínající chovatel by si měl včas zaregistrovat mezinárodně chráněný název chovatelské stanice. Na www.cmku.cz si stáhněte a vytiskněte formulář. Čitelně vyplněný formulář s navrhovanými názvy zašlete na adresu ČMKU. Přiznání mezinárodně chráněného názvu se vyřizuje nejprve na ČMKU – porovnání s rejstříkem spravovaným ČMKU a potom na FCI. Počítejte s dobou vyřízení minimálně 3 měsíce.
Majitelem mezinárodně chráněného názvu chovatelské stanice může být pouze jedna právně způsobilá osoba s trvalým bydlištěm v ČR, tedy ne manželé nebo dítě do 18 let.
Zápisní řád ČMKU umožňuje také ve svém znění zapůjčení fenky na jeden vrh do jiné chovatelské stanice v případě, že majitel feny nemá chráněný název chovatelské stanice.

Před a po krytí feny
Je-li fena již po bonitaci a zapsána jako chovná, můžete začít uvažovat o jejím krytí. Před samotným krytím, nejlépe ještě před začátkem hárání feny si zážádáte o krycí list u poradce chovu. V žádosti uvádí majitel feny požadované krycí psy. Poradce chovu návrh potvrdí nebo v odůvodněných případech navrhne jiné krycí psy. Pokud je chovatel začátečník, či si není se svým výběrem jistý, obrátí se na hlavního poradce chovu, který mu doporučí dva či více krycích psů. Krycí list je zasílán cca do 14 dní (maximálně do 1 měsíce) od podání písemné žádosti o vystavení. Žádost podávejte včas, nikoliv až v době, kdy fena začíná hárat. Platnost krycího listu není omezená. Po výběru krycího psa kontaktujte jeho majitele, zda s krytím souhlasí a jaké jsou jeho požadavky a podmínky. Kontaktujte jej dříve, než jeden den před vhodnou dobou ke krytí.
Dojde-li k nakrytí feny psem, vyplňte s majitelem psa krycí listy. Majitel psa ihned po krytí zasílá kopii krycího listu poradci chovu. Majitel feny zašle vyplněný originál krycího listu poradci chovu po narození štěňat a to živých i mrtvých, stejně tak zasílá krycí list v případě, že fena nezabřezla.

DODATEK KCHSBP K ZÁPISNÍMU ŘÁDU ČMKU

Výběr vhodného spojení
Tato volba přísluší chovateli, tedy majiteli chovné feny. Vždy by se mělo jednat o cílevědomou plemenitbu při zachování biologického zdraví, charakteristických vloh a specifických vlastností plemene. Chovatel tak usiluje o odchov co nejlepších štěňat, kteří budou co nejvíce odpovídat požadavkům standardu.
K chovu mohou být využiti pouze jedinci, kteří prošli úspěšně bonatací a jsou „uchovnění“. Přestože bude k chovu využit bonitovaný pes/fena, je třeba mít na mysli, že se málo kdy jedná o ideálního představitele plemene, nýbrž bernardýna s menšími či většími nedostatky, které jsou uvedeny v bonitační kartě. Dobrý chovatel si je vědom nedostatků své feny a snaží se pro ni vybrat co nejvhodnějšího psa. Krycího psa zásadně nevybíráme podle kritéria „tak toho máme za rohem“! Ani pouhá nepříbuznost není sama o sobě vypovídající o vhodném spojení. Pro lepší orientaci o nedostatcích chovných jedinců může sloužit právě výsledek z bonitace, který je zapsán v bonitační kartě a zároveň uveden u všech chovných psů/fen v naší databázi bernardýnů. Ve zkratce lze říct, že nedostatky jednoho by měli být kompenzovány přednostmi druhého. O chovatelství nelze hovořit v případě, že oba vybraní rodiče disponují hned několika stejnými vážnými nedostatky/vadami.
Využít v chovu jedince s DKK D (i jednostranně) lze pouze s jedincem DKK A.
Všichni chovatelé si musí být vědomi Preambule v Zápisním řádě ČMKU, kde je v bodě 3. uvedeno: „s chovatelstvím je neslučitelný chov jakéhokoli plemene bez průkazu původu FCI“.

Po narození štěňat
Ihned po narození štěňat zašlete vyplněný originál krycího listu poradci chovu, na základě kterého vám poradce chovu zašle žádanku o zápisová čísla. Do žádanky vyplníte jména štěňat, která začínají vždy stejným počátečním písmenem (První vrh A, druhý vrh B, C, … Z). Jména se vypisují dle abecedy a to nejdříve psy, potom feny. Zápisní řád ČMKU říká, že :„Chovateli je umožněno vynechat v abecedě písmena CH, Q, Y, X a písmena s diakritikou.“ Tuto žádanku zasílá chovatel na adresu ČMKU ve stáří 3–4 týdnů věku štěňat. Jakmile chovatel obdrží z ČMKU přidělená zápisová čísla, oznámí to poradci chovu, se kterým se dohodne na termínu případné kontroly vrhu. Chovatel si ještě před kontrolou vrhu zajistí u veterináře označení štěňat mikročipem (doporučujeme čipovat nejdříve v 6. týdnu věku štěněte), který označení potvrdí do příslušného formuláře. Poplatek za kontrolu vrhu, která je povinná od 11.2.2017 pouze u prvního vrhu daného chovatele, činí 300,– Kč za každé štěně pro členy klubu (po slevě) a 600,– Kč za každé štěně pro nečleny klubu. Další kontroly vrhů jsou dobrovolné na vyžádání chovatele. V takovém případě zaplatí chovatel poradci chovu cestovné ve výši 6,– Kč/km. Štěňata mohou odcházet od chovatele nejdříve po dovršení věku 50 dnů.

Export štěněte
Pokud některé z Vašich štěňat půjde k novým majitelům do zahraničí, je třeba zažádat na ČMKU o vystavení exportního průkazu! Pokud štěňe půjde do zemí v rámci Evropské unie, tak nepotřebuje žádné zvláštní dokumenty, pouze řádně vystavený pas. Pozor, od roku 2016 platí nová veterinární pravidla pro přesun, která se do jednotlivých států liší. Je proto si třeba předem zjistit, jak je to s vývozem do dané země, o které zamýšlíte. Např. do Německa, Holandska nebo Belgie lze štěně dovézt nejdříve ve věku 15ti týdnů a již musí být nejen očkováno, ale také v imunitě proti vzteklině.

Import štěněte nebo dospělého psa
V případě, že si přivezete bernardýna ze zahraničí, je třeba mít k němu exportní průkaz, který zašlete na ČMKU, kde dojde k registraci a přidělení českého čísla.

Body k bonitační kartě:
(platné od roku 2016)

0 – VARLATA
A – obě
X – kryptorchid (vylučující)

1 – POČET ZUBŮ
A – úplný
B – malé zuby (zejména řezáky)
C – chybí P1
D – chybí M3
X – chybí více mimo P1 a M3 (vylučující)

2 – SKUS
A – nůžkový
B – těsný nůžkový
C – nůžkový nepravidelný
D – klešťový pravidelný
E – klešťový nepravidelný
F – těsný předkus v kontaktu řezáků
Q – předkus s min. kontaktem (hrubá)
X1– výrazný podkus (vylučující)
X2– výrazný předkus (vylučující)

3 – HLAVA
A – typická s výrazným stopem
B – v poměru k tělu menší hlava
C – příliš těžký spodní / horní pysk
D – málo vyvinutý horní pysk
E – nedostatečně široká hlava
F – málo výrazný stop
G – úzká hlava
Q – nadměrně vyvinuté záhyby kůže (hrubá)
X – hlava netypická (vylučující)

4 – NOS
A – odpovídající standardu
B – hřbet nosu vyklenutý
D – příliš dlouhý nos
E – příliš krátký nos
Q – silné vrásnění na hřbetu nosu (hrubá)
X – zcela bez pigmentu (vylučující)

5 – OKO
A – tmavé typické
B – mírně otevřené víčko
C – mírně vchlípené víčko
D – světlejší oko
Q – svislá, silně otevřená víčka (hrubá)
X1– oko zcela světlé / modré oko (vylučující)
X2– entropium / ektropium (vylučující)

6 – UCHO
A – souměrně dobře nasazené
B – nedostatečně přilehlé
C – těžké nebo příliš lehké
D – nízko nasazené

7 – KRK
A – odpovídající standardu
B – příliš krátký
C – nadměrně vyvinutý lalok

8 – HRUDNÍK
A – odpovídající standardu
B – mírně úzký
C – úzký
D – příliš hluboký
E – úzký plochý
Q – velmi měkký-plochý, velmi úzký (hrubá)

9 – HŘBET
A – rovný pevný
B – úzký
C – krátký
D – dlouhý
E – nepevný volný
F – mírně vyklenutý
G – mírně pronesený či měkký
H – prohnutý
Q1– velmi prohnutý (hrubá)
Q2– velmi vyklenutý (hrubá)

10 – BEDRA
A – pevná
B – mírně klenutá
C – mírně volná
D – volná

11 – ZÁĎ
A – odpovídající standardu
B – úzká
C – krátká
D – dlouhá
E – strmá (spáditá či sražená)
F – mírně převýšená
Q – velmi převýšená (hrubá)

12 – HRUDNÍ KONČETINY
A – korektní postoj
B – úzká tlapka
C – rozevřená tlapka
D – postoj sbíhavý / rozbíhavý
E – měkké nadprstí
F – mírně sudovité
G – postoj úzký
H – loket vbočený nebo vybočený
Q1– velmi nekorektní sudovitý (hrubá)
Q2– velmi vybočený (hrubá)

13 – PÁNEVNÍ KONČETINY
A – korektní postoj
B – úzká tlapka
C – tlapka otevřená
D – postoj vybočený
E – postoj mírně strmý
F – postoj kravský
G – postoj sudovitý
H – postoj přeúhlený
Q – postoj velmi strmý (hrubá)

14 – CHODY
A – pravidelné
B – mimochod
C – vzadu úzké
D – vybočuje
E – nepravidelné
F – nerovnoběžné
G – vázané
X1– velmi vázané s kulháním (vylučující)
X2– vrozené kulhání (vylučující)

15 – OCAS
A – nesený svisle
B – krátký
C – vodorovně nesený
D – vysoko nesený
E – záhyb na konci
F – stočený do strany
G – vodorovně nesený stočený nahoru
Q – stočený nad hřbet (hrubá)

16 – PIGMENTACE HLAVY
A – pravidelná tmavá maska
B – nepravidelná maska
C – větší množství teček
D – bílé zbarvení na uších
E – neúplná pigmentace čenichu a pysků
X1 – poloviční maska (vylučující)
X2 – zcela bez masky (vylučující)

17 – PIGMENTACE TĚLA
A – standartní plášťová nebo plotnová
B – větší množství červenohnědých teček v bílé srsti
C – příliš výrazný nádech černé v těle
Q – zcela bez límce a bílého znaku (hrubá)
X – nestandardní (vylučující)

18 – SRST DLOUHÁ
A – typická
B – příliš dlouhá
C – krátká
D – zvlněná na hřbetě
E – hrubá
F – otevřená
Q – celková kudrnatost (hrubá)

18 – SRST KRÁTKÁ
a – typická
b – příliš dlouhá
c – praporec na ocase
d – praporec na nohách
e – nepravidelná dlouhá
q – netypická (hrubá)

19 – POVAHA
A – vyrovnaná
B – flegmatik
C – neklidná
Q – bázlivá (hrubá)
X – agresivní (vylučující)

20 – PROPORCE
A – správný poměr kohoutkové výšky k hloubce hrudníku
B – v poměru k hrudníku příliš dlouhé končetiny
C – v poměru k hrudníku kratší končetiny
Q – v poměru k hrudníku velmi krátké končetiny (hrubá)

21 – VADY TYPU
A – typický
B – těžký málo ušlechtilý
C – příliš lehký
Q – netypický výraz pohlaví (hrubá)

kohoutková výška (hůlková)
psi minimálně – 70 cm
feny minimálně – 65 cm

Q označuje vždy hrubou vadu, písmeno X označuje vždy vylučující vadu. Aby mohl být pes (fena) zařazen do chovu, nesmí mít více jak tři hrubé vady a nesmí mít žádnou vadu vylučující uvedenou v bonitační kartě. Dále je pes vyřazen z chovu, má-li některou další vylučující vadu uvedenou ve standardu plemene.

Hodnocení na bonitacích do roku 2015 najdete ZDE