Quanto vom Steintor

Základní informace
Narozen: 0. 0. 0000
Majitel:
Chovatel:

Otec: Greif vom Steintor
Matka: Dana vom Kummerberg

Srst: dlouhá
Rodokmen
Greif vom Steintor Quanto v. Römershacht ? ?
?
? ?
?
Allin vom Steintor ? ?
?
? ?
?
Dana vom Kummerberg Barry vom Wildenbach ? ?
?
? ?
?
Hexe vom Steintor ? ?
?
? ?
?

ZPĚT